Aan de slag met het onderwijscurriculum aan Nieuwkomers

Je bent hier: Home / Over Cedin / Nieuws en achtergrond / Aan de slag met het onderwijscurriculum aan Nieuwkomers

Achtergrond

Aan de slag met het onderwijscurriculum aan Nieuwkomers

Aan de slag met je eigen onderwijsaanbod voor Nieuwkomers

Een passend onderwijsaanbod aan Nieuwkomers is een hele uitdaging. Een specifieke NT2-methode met daarin de gehele ontwikkelingslijn (van beginnend tot gevorderd taalgebruiker) is er niet. Hoe kun je je eigen onderwijsaanbod aanpassen en specifiek afstemmen op verschillende doelgroepen en individuele leerlingen?

Aanvankelijk leesproces

Een veel gebruikte methode in het basisonderwijs is Veilig Leren Lezen. Hier komen veel oefeningen in voor. Bijvoorbeeld: een lijn van het woord ‘bal’ naar een tekening van een bal trekken. Nieuwkomers kunnen het woord bal op den duur wel lezen, maar snappen niet wat een bal is. Het is een onbegonnen klus om voor elk nieuw woord uit te leggen wat de betekenis is. Dit is op te vangen door de oefening zo aan te passen dat het gaat om het technisch lezen. Het exacte begrip is minder belangrijk.

Dit is één van de onderdelen die aan de orde komen tijdens de cursussen over onderwijs aan Nieuwkomers. We gaan in op de cursussen:

  • Cursus voor teams op afdelingen anderstaligen
  • Cursus voor opvang NT2-leerlingen binnen de reguliere groep

Cursus voor afdeling anderstaligen

In de cursus voor teams werkzaam op afdelingen anderstaligen ga je als team aan de slag met je eigen onderwijsaanbod. De cursus wordt zeer praktijkgericht ingevuld. De meeste vragen zijn gericht op het vormgeven van het onderwijsaanbod en de doorgaande lijn. Meestal beginnen we met een concrete inventarisatie: alle materialen worden letterlijk uit de kast gehaald en ingedeeld bij één van de taaldomeinen (mondelingen taalverwerving, woordenschat, spelling/schrijven, technisch lezen en begrijpend lezen). Taaldomeinen staan natuurlijk altijd in verbinding met elkaar en zijn zelfs verweven. Om structuur, overzicht en inzicht te creëren delen we materialen toch in.

Plus- en minpunten van het materiaal

In het daaropvolgende gesprek worden materialen ‘op volgorde’ gelegd: wat wordt vooral gebruikt? Wat wordt ter aanvulling gebruikt? Is dit gelijk voor onder-, midden- en bovenbouw? In dit gesprek komen allerlei vragen naar boven en wordt er veel aanvullende informatie over het gebruik en de plus en minpunten van materiaal gegeven. Tijdens deze werkvorm raakt het team zeer inhoudelijk met elkaar in gesprek en wisselt informatie met elkaar uit. De adviseur van Cedin stelt de vragen en geeft aanvullende informatie en advies.

Het gesprek wordt afgerond met heldere afspraken over te volgen didactiek en de bruikbare materialen. Met name t.a.v. lezen en spelling wordt het aanbod nogal eens aangescherpt en helder gemaakt. Onderwerpen die vaak onderwerp van gesprek zijn: aanbod en doorgaande lijn woordenschat, spelling en technisch lezen (met Veilig Leren Lezen).

Gebruik van coöperatieve werkvormen

Op verzoek van een AZC-school hebben we een cursusbijeenkomst ingericht over het gebruik van coöperatieve werkvormen. Taalleren is gebaat bij een interactieve setting. Interactie kan passief, reproductief en productief zijn. Passieve interactie is altijd nog effectiever dan alleen luisteren en begrijpen. Het eindresultaat van de bijeenkomst is een matrix vol toepassingen van coöperatieve werkvormen op passief, reproductief en productief niveau binnen de taalvaardigheden mondelinge taal, woordenschat, leze en schrijven/spelling.

Cursus voor opvang NT2-leerlingen binnen de reguliere groep:

De grootste knelpunten van de opvang van NT2-leerlingen binnen regulier onderwijs zijn de methoden. Deze zijn gericht op het leren en verdiepen van het Nederlands als moedertaal of gaan uit van een volwaardige beheersing van die moedertaal. Evidence based didactieken gelden niet 1-op-1 voor NT2-leerlingen.

Het kiezen en toepassen van de juiste spellingsregels

Denk maar aan het 5 stappenplan voor het aanleren van het spellingsbewustzijn. Stap 1 en 2, het uitspreken en uitluisteren van een woord en het vervolgens in klankgroepen verdelen van het woord, vraagt een juiste taalbeheersing op uitspraak, klankonderscheiding en een mate van taalintuïtie. We kennen allemaal de bekende uitspraak /oe/ in plaats van /u/ in juf. Het uitluisteren en opschrijven van een klankzuiver woord is voor NT2-leerlingen dus niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt. Ook het verdelen in klankgroepen is voor NT2-leerlingen niet zo logisch als voor de Nederlandstalige leerlingen. Waarom zou de verdeling van het woord bakker in de klankgroepen /bak/-/ur/ niet goed zijn en /ba/-/kur/ wel?! Het ontbreken van het taalgevoel voor klankgroepen heeft consequenties voor het kiezen en toepassen van de juiste spellingsregels.

Het is belangrijk dat leerkrachten in het reguliere basisonderwijs op de hoogte zijn van de evidence based strategieën per taaldomein en de valkuilen voor NT2-leerlingen. In de cursus is aandacht voor hoe de leerkracht deze valkuilen kan omzeilen of compenseren.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Ferdau Terpstra

Begeleiding en scholing
Versterken van veerkracht (Masterclass)
Nieuwkomers in de school (Incompany cursus)
Nieuwkomers in het gezin (Workshop)
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..