linkk-nieuw

LinKk is in tydskrift, dat seis kear yn it jier ferskynt en heart by de lessen Frysk op dyn skoalle. It stiet grôtfol mei ynterviews, celeb-roddels, gamenijs, muzykberjochten en oare linke saken.

Abonnemint op Linkk?

LinKk wurdt subsidiearre troch de Provinsje Fryslân en is fergees te bestellen yn klassesets fan 30 stiks. Bestel LinKk.

Nijste edysje

LinKk 2 – Famylje en freonen

Mei freon game, yn in deuk lizze mei in maat of mei in groepke nei de bioskoop. It liket as hat elkenien freonen. Dochs fielt 18 prosint fan de jongerein yn Nederlân har iensum. In soad pubers sjogge der sels tsjinop om nei skoalle ta te gean om’t se gjin oansluting hawwe mei oare bern. Wow! Dat grypte my oan doe’t ik dat lies. Elk hat dochs rjocht op in freon? It tema fan dizze LinKk is ‘Famylje en freonen’. Ik soe graach de striid oangean tsjin iensumens. Tips dêrfoar lêst op side 16. Ek de bekende rapper en YouTuber Joost Klein fielde him froeger allinne. ‘Vroeger op mijn kinderfeestje kwamen er niet twee of een, maar nul vrienden. En nu sta ik op Pinkpop.’ Mear nijs oer him lêst op de F-terside.

Geane jim de striid tsjin iensumens oan yn ‘e klasse? Praat ris mei ien dy’t bûten de groep liket te fallen. Wa wit smyt it noch in leuke freonskip op! Lês LinKk>

Alde LinKks fynst hjir

Jiergong 2022-2023

novimber 2022
septimber 2022

Jiergong 2021-2022

juny 2022
april 2022
febrewaris 2022
desimber 2021
novimber 2021
septimber 2021

De makkers van LinKk

De tema’s fan LinKk komme oerien mei dy yn de metoade Searje 36 foar it fak Frysk. De redaksje en útjefte fan it tydskrift is yn hannen Cedin yn Drachten. In abonnemint bestelle of ôfsizze kin fia linkk@cedin.nl of fia https://taalplan.frl/oanmelde/.

Cedin/Sintrum Meartaligens
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten

(t) 0880 200 300
(e) linkk@cedin.nl
(w) www.linkk.frl

Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op taalhelp.frl foar Fryske taalhelpmiddels en apps.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..