linkk-nieuw

LinKk is in tydskrift, dat seis kear yn it jier ferskynt en heart by de lessen Frysk op dyn skoalle. It stiet grôtfol mei ynterviews, celeb-roddels, gamenijs, muzykberjochten en oare linke saken.

Abonnemint op Linkk?

LinKk wurdt subsidiearre troch de Provinsje Fryslân en is fergees te bestellen yn klassesets fan 30 stiks. Bestel LinKk.

Nijste edysje

LinKk 4 – Bisten en natuer

Kensto Auke-Florian Hiemstra? Hy is biolooch by Naturalis en presintator fan Willem Wever. Yn de krystfakânsje wie Auke-Florian yn it Fries Scheepvaart Museum yn Snits. Dêr fertelde er oer stedsnatuer. ‘Om de natuur in te gaan, hoef je de stad niet uit,’ sei er. Dêrnei liet er allerhande foarbylden fan stedsnatuer sjen. Ynteressant! Op side 14 en 15 lêst mear oer Auke-Florian en stedsnatuer.

Dizze LinKk stiet yn it teken fan bisten en natuer. Der steane noch folle mear artikels yn dy’t linkt binne oan dat tema. Sa moetest op side 19 in hûn yn de puberteit. Op side 16 en 17 lêst oer it stikstofprobleem: wat is dat no eins en wêrom al dy heisa? It koarte ferhaal giet oer de wolf. Lês LinKk>

Alde LinKks fynst hjir

Jiergong 2022-2023

febrewaris 2023
desimber 2022
novimber 2022
septimber 2022

Jiergong 2021-2022

juny 2022
april 2022
febrewaris 2022
desimber 2021
novimber 2021
septimber 2021

De makkers van LinKk

De tema’s fan LinKk komme oerien mei dy yn de metoade Searje 36 foar it fak Frysk. De redaksje en útjefte fan it tydskrift is yn hannen Cedin yn Drachten. In abonnemint bestelle of ôfsizze kin fia linkk@cedin.nl of fia https://taalplan.frl/oanmelde/.

Cedin/Sintrum Meartaligens
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten

(t) 0880 200 300
(e) linkk@cedin.nl
(w) www.linkk.frl

Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op taalhelp.frl foar Fryske taalhelpmiddels en apps.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..