linkk-nieuw

LinKk is in tydskrift, dat seis kear yn it jier ferskynt en heart by de lessen Frysk op dyn skoalle. It stiet grôtfol mei ynterviews, celeb-roddels, gamenijs, muzykberjochten en oare linke saken.

Abonnemint op Linkk?

LinKk wurdt subsidiearre troch de Provinsje Fryslân en is fergees te bestellen yn klassesets fan 30 stiks. Bestel LinKk.

Nijste edysje

LinKk 5 – Trends

Bisto in trendy? Fynst it leuk om de nijste moade oan te hawwen? Of betinkst just dyn eigen styl? Miskien ynteressearret it dy ek wol hielendal net hoe’tst derby rinst? Ek dat kin hiel hip wêze. Dit tydskrift hat as tema Trends. Wy fan LinKk sinjalearren ek trends. De fatbike bygelyks: hieltyd populêrder. Kleantrends foar fan ’t simmer: wy setten se op in rychje. En Joost Klein, hy is hielendal hip and happening. Earst allinne ûnder jongerein, mar begjin maaie, by de Eurovision Song Contest, sjocht de heale wrâld nei him. Wy pleatsten him no al op de cover, want binne wy Friezen stikem net allegearre in bytsje grutsk op him? In protte lêswille mei dizze en oare trends! Lês LinKk>

Alde LinKks fynst hjir

Jiergong 2023-2024

april 2024
febrewaris 2024
desimber 2023
novimber 2023
septimber 2023

Jiergong 2022-2023

juny 2023
april 2023
febrewaris 2023
desimber 2022
novimber 2022
septimber 2022

De makkers van LinKk

De tema’s fan LinKk komme oerien mei dy yn de metoade Searje 36 foar it fak Frysk. De redaksje en útjefte fan it tydskrift is yn hannen Cedin yn Drachten. In abonnemint bestelle of ôfsizze kin fia linkk@cedin.nl of fia https://taalplan.frl/oanmelde/.

Cedin/Sintrum Meartaligens
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten

(t) 0880 200 300
(e) linkk@cedin.nl
(w) www.linkk.frl

Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op taalhelp.frl foar Fryske taalhelpmiddels en apps.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..