linkk-nieuw

LinKk is in tydskrift, dat seis kear yn it jier ferskynt en heart by de lessen Frysk op dyn skoalle. It stiet grôtfol mei ynterviews, celeb-roddels, gamenijs, muzykberjochten en oare linke saken.

Abonnemint op Linkk?

LinKk wurdt subsidiearre troch de Provinsje Fryslân en is fergees te bestellen yn klassesets fan 30 stiks. Bestel LinKk.

Nijste edysje

LinKk 1 – Minsken en moetingen

Do sitst alwer in pear wiken op skoalle. Tinkst mei weemoed werom oan dy geweldige simmerfakânsje? Gjin noed: hjir is LinKk. It ljocht tusken al dy skoalboeken. LinKk is – mar dat hiest fêst al yn ’e gaten 😉 – Frysktalich. Dit skoaljier lêsto dit tydskrift by it fak Frysk. Ik hoopje datst it leuk fine silst!

It tema fan dizze LinKk is Minsken en Moetingen. No’tst krekt op in nije skoalle sitst, moetesto ek in soad nije minsken. Hast al leuke persoanen kennen leard? Yn dizze LinKk moetest rapper Ronald Zijlstra en Evelien (15) en Judith (16) dy’t fan ’t simmer mei fearen op in tallship. En ek Tjalling, in boeresoan mei in miening oer it stikstofprobleem.

Alde LinKks fynst hjir

Jiergong 2022-2023

septimber 2022

Jiergong 2021-2022

juny 2022
april 2022
febrewaris 2022
desimber 2021
novimber 2021
septimber 2021

De makkers van LinKk

De tema’s fan LinKk komme oerien mei dy yn de metoade Searje 36 foar it fak Frysk. De redaksje en útjefte fan it tydskrift is yn hannen Cedin yn Drachten. In abonnemint bestelle of ôfsizze kin fia linkk@cedin.nl of fia https://taalplan.frl/oanmelde/.

Cedin/Sintrum Meartaligens
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten

(t) 0880 200 300
(e) linkk@cedin.nl
(w) www.linkk.frl

Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op taalhelp.frl foar Fryske taalhelpmiddels en apps.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..