linkk-nieuw

LinKk is in tydskrift, dat seis kear yn it jier ferskynt en heart by de lessen Frysk op dyn skoalle. It stiet grôtfol mei ynterviews, celeb-roddels, gamenijs, muzykberjochten en oare linke saken.

Abonnemint op Linkk?

LinKk wurdt subsidiearre troch de Provinsje Fryslân en is fergees te bestellen yn klassesets fan 30 stiks. Bestel LinKk.

Nijste edysje

LinKk 1 – Minsken en moetingen

It tema fan dizze LinKk is ‘Minsken en moetingen’. Do moetest no ek in soad nije minsken, want sitst krekt op in nije skoalle. Hast al leuke persoanen kennen leard? Freonen meitsje kin bêst lestich wêze. LinKk helpt dy in hantsje mei tips, sjoch mar op side 14. Yn dizze LinKk moetest ek muzikant Bram van den Berg, hy drumt op dit stuit by de wrâldferneamde rockband U2. En do lêst oer FeRstival. Dochsto yn novimber mei oan dizze Fryske foardrachtwedstriid? Lês LinKk>

Alde LinKks fynst hjir

Jiergong 2023-2024

septimber 2023

Jiergong 2022-2023

juny 2023
april 2023
febrewaris 2023
desimber 2022
novimber 2022
septimber 2022

De makkers van LinKk

De tema’s fan LinKk komme oerien mei dy yn de metoade Searje 36 foar it fak Frysk. De redaksje en útjefte fan it tydskrift is yn hannen Cedin yn Drachten. In abonnemint bestelle of ôfsizze kin fia linkk@cedin.nl of fia https://taalplan.frl/oanmelde/.

Cedin/Sintrum Meartaligens
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten

(t) 0880 200 300
(e) linkk@cedin.nl
(w) www.linkk.frl

Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op taalhelp.frl foar Fryske taalhelpmiddels en apps.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..