linkk-nieuw

LinKk is in tydskrift, dat seis kear yn it jier ferskynt en heart by de lessen Frysk op dyn skoalle. It stiet grôtfol mei ynterviews, celeb-roddels, gamenijs, muzykberjochten en oare linke saken.

Abonnemint op Linkk?

LinKk wurdt subsidiearre troch de Provinsje Fryslân en is fergees te bestellen yn klassesets fan 30 stiks. Bestel LinKk.

Nijste edysje

LinKk 5 – Trends

Yn maart wie it safier: Nyck de Vries ried syn earste races yn de Formule 1. In stoel bemachtigje yn de keningsklasse is hast ûnmooglik, mar Nyck út Twellingea die it. En dus fertsjinnet hy in plakje op de cover fan LinKk. Stikem binne wy yn Fryslân allegear in bytsje grutsk op him.

It tema fan dit tydskrift is trends. Online trends, muzyktrends, techtrends… Bisto in echte trendy? In trendwatcher of in trendfolger? Of giest just folslein dyn eigen gong? Dat lêste is miskien noch wol it meast trendy…
Yn dit tydskrift lêst ek oer trends: chatGPT, stress troch skoalle, sashiko… En Nyck de Vries dus. Of is it frjemd om in minske te bombardearjen ta trend? Lês LinKk>

Alde LinKks fynst hjir

Jiergong 2022-2023

april 2023
febrewaris 2023
desimber 2022
novimber 2022
septimber 2022

Jiergong 2021-2022

juny 2022
april 2022
febrewaris 2022
desimber 2021
novimber 2021
septimber 2021

De makkers van LinKk

De tema’s fan LinKk komme oerien mei dy yn de metoade Searje 36 foar it fak Frysk. De redaksje en útjefte fan it tydskrift is yn hannen Cedin yn Drachten. In abonnemint bestelle of ôfsizze kin fia linkk@cedin.nl of fia https://taalplan.frl/oanmelde/.

Cedin/Sintrum Meartaligens
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten

(t) 0880 200 300
(e) linkk@cedin.nl
(w) www.linkk.frl

Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op taalhelp.frl foar Fryske taalhelpmiddels en apps.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..