Je bent hier: Home / Begeleiding en scholing / Onderzoek naar dyscalculie

Onderzoek & diagnostiek

Onderzoek naar dyscalculie

Sommige kinderen gaat het rekenen makkelijk af, anderen hebben hier juist moeite mee. Dit kan zo hardnekkig zijn dat er sprake is van ernstige rekenproblemen, waardoor je als leerkracht of ouder vermoedt dat een kind dyscalculie heeft. Je kunt dan bij Cedin terecht voor een onderzoek. Daar zal niet alleen uit blijken of er sprake is van dyscalculie, maar het levert ook waardevolle adviezen op waarmee je het kind heel gericht stappen verder kunt helpen.

 

Over dyscalculie

Dyscalculie is een zeer ernstig rekenprobleem, zo ernstig dat we het een stoornis noemen. Dat betekent dat een kind hardnekkige problemen heeft met het leren rekenen en ook met het vlot en nauwkeurig oproepen en toepassen van reken- of wiskunde kennis, zoals rekenfeiten en afspraken. Dit maakt een kind onzeker over zijn of haar kunnen. We horen vaak terug dat een diagnose dyscalculie vooral opluchting geeft bij de leerling: “ik ben niet dom, maar ik kan gewoon niet rekenen”.

Onderzoek

Als er een vermoeden is van dyscalculie voert een orthopedagoog van Cedin een breed onderzoek uit. Naast een uitgebreid rekenonderzoek bevat de diagnostiek doorgaans ook een intelligentiebepaling en onderzoek naar verklarende factoren, zoals geheugen, planning en concentratie. Daarnaast kijken we ook naar de rol van factoren in de omgeving van het kind: de groep, de leerkracht, de school en het gezin.

Het onderzoek levert altijd handelingsgerichte adviezen op. Met deze adviezen kun je als leerkracht of ouder het kind gericht ondersteunen bij het rekenen. Ook als er geen dyscalculie vastgesteld wordt, is er altijd advies op maat.

Dyscalculieverklaring

Als er sprake is van dyscalculie wordt er een verklaring opgesteld. Deze verklaring geeft (op dit moment) recht op extra tijd bij toetsen en indien van toepassing gebruik van bepaalde hulpmiddelen.

Wanneer kan een kind aangemeld worden voor een onderzoek?

Voorwaarden voor onderzoek

Een leerling kan aangemeld worden voor een dyscalculie-onderzoek als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. De leerling haalt op de laatste 3 reguliere toetsmomenten van CITO Rekenen of andere methode-onafhankelijke toets, V- (vijf min) of E scores. Bij vermoeden van dyscalculie in combinatie met  (hoog)begaafdheid wordt deze aanmeldvoorwaarde van 3xE niet altijd gehaald. In dat geval kan (telefonisch) contact met ons worden opgenomen voor overleg.
 2. De leerling is ernstig achter met rekenen in vergelijking met leeftijdgenoten en ook in vergelijking met de overige schoolse vaardigheden .
 3. Er heeft gedurende minimaal 6 maanden planmatige en gespecialiseerde rekenbegeleiding plaatsgevonden, naast adequate basisdidactiek en efficiënte differentiatievorm in de groep.
Planmatige en gespecialiseerde begeleiding door school

Of er voldoende planmatige en gespecialiseerde begeleiding heeft plaatsgevonden, kan beoordeeld worden op basis van de volgende vragen:

 • Is de instructie en de oefening in de klas optimaal verlopen en wordt gebruikt gemaakt van betekenisvolle rekencontext?
 • Is het rekenonderwijs in de groep afgestemd op de onderwijsbehoeften van deze leerling
 • is het handelingsniveau afgestemd op deze leerling?
 • Is er minimaal 6 maanden, minimaal 1 uur per week kwalitatief goede begeleiding/RT geboden naast 5 uur effectief rekenonderwijs?
 • Is deze hulp geboden door een rekendeskundige (RT/IB/AB, spoor 3-leerkracht of rekenspecialist)
 • Is de begeleiding/RT ingezet op basis van een nulmeting?
 • Zijn er concrete en toetsbare doelen geformuleerd?
 • Sloot de inhoud ook aan op de meest basale uitval?
 • Wordt de effectiviteit geëvalueerd? Uitgedrukt in beheersing doel-vaardigheden als in toetsscore.
Is een onderzoek van meerwaarde?

Als je twijfelt of een kind in aanmerking voor een onderzoek naar dyscalculie kun je eerst een korte screening laten doen door de orthopedagoog generalist van Cedin. In een telefoongesprek met de leerkracht/intern begeleider van school of met de ouder wordt, op basis van onderstaande gegevens doorgevraagd op de hulpvraag. Ook wordt er gekeken of aan de aanmeldvoorwaarden wordt voldaan. Hierbij zijn onderstaande gegevens van belang:

 1. Toetsgegevens/LOVS van technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen, zowel in getallen als grafiek van groep 3 (groep 1 indien mogelijk) tot heden.
 2. Beschrijving ‘groepsplan’ rekenen en de onderbouwing van geboden gespecialiseerde rekenzorg op niveau 3 inclusief de evaluatie daarvan na 6 maanden (doelen, aanpak, middelen, frequentie, duur en “kwalificaties” van rekenbegeleider).

Wanneer duidelijk is dat de leerling in aanmerking komt voor een onderzoek volgt een officiële aanmelding via de orthopedagoog.

Cedin hanteert een handelingsgerichte onderzoeksopzet dat gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten, zoals beschreven in het Protocol Ernstige reken- & wiskundeproblemen en dyscalculie (Protocol ERWD, 2011, Van Groenestijn e.a.) en het Protocol Diagnostiek Dyscalculie voor Gedragsdeskundigen (van Luit e.a. 2020). Naast een uitgebreid rekenonderzoek bevat de diagnostiek doorgaans ook een intelligentiebepaling en onderzoek naar verklarende factoren, zoals geheugen, planning, concentratie maar ook omgevingsfactoren (school en thuis).

ONDERZOEK AANVRAGEN
Een onderzoek kan worden aangevraagd door school of ouders.

DUUR VAN EEN ONDERZOEK
Meestal zijn twee dagdelen nodig voor het onderzoek. Als het mogelijk is wordt er daarnaast ook in de rekenles geobserveerd.

LOCATIE
Onderzoek vindt in plaats op de basisschool. Als dat niet mogelijk is dan vindt onderzoek plaats in een zorgpraktijk van Cedin.

 

 

BEDOELD VOOR
Onderzoek kan worden uitgevoerd bij leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Voorwaarde voor het aanmelden van een leerling in het voortgezet onderwijs, is dat de leerling in groep 8 van het basisonderwijs een rekenachterstand had van ongeveer 2 jaar.

VERGOEDING
In tegenstelling tot ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt een onderzoek naar ernstige rekenproblemen en dyscalculie door de meeste gemeenten niet vergoed.

Een onderzoek aanvragen

Neem voor het aanvragen van een onderzoek of een eerste screening naar ernstige rekenproblemen of dyscalculie contact met ons op. Dat kan telefonisch met onze orthopedagoog of door je gegevens in te vullen via onderstaand formulier.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

Na je aanvraag neemt de orthopedagoog van Cedin contact met je op een beoordeelt of een dyscalculie-onderzoek van meerwaarde is. Deze beoordeling wordt met jou besproken. Vervolgens wordt de onderzoeksopzet en de kosten besproken, waarna je kunt beslissen of je het onderzoek wilt laten uitvoeren.

Contactpersoon

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..