LinKk

LinKk

LinKk is in tydskrift dat seis kear yn it jier ferskynt en heart by de lessen Frysk foar klasse 1. It stiet fol mei ynterviews, nijs oer stjerren, proaza, poëzy, games en oare linke saken.

By it tydskrift heart in katern mei opdrachten op it mêd fan lêsfeardigens, taalhâlding, sprekfeardigens, stavering, grammatika, tiidwurden en krea. By de opdrachten steane stjerren (1 oant 3) om te differinsjearjen.

De tema’s fan LinKk slute oan op de tema’s yn klasse 1 fan Searje 36, krekt lykas de staverings- en grammatika-oefeningen. Wêr’t Searje 36 digitaal is, is LinKk op papier. In moaie oanfolling dus.

Kosten
LinKk wurdt subsidiearre troch de Provinsje Fryslân en is fergees te bestellen yn klassesets fan 30 stiks.

Mear Ynformaasje: LinKk.tv

///

Het tijdschrift LinKk verschijnt zes keer per jaar als onderdeel van de Friese lessen voor klas 1. Het staat vol met interviews, nieuws over sterren, proza, poëzie, games en andere schakelzaken.

Elk tijdschrift heeft een hoofdstuk met opdrachten op het gebied van leesvaardigheid, taalvaardigheid, spreekvaardigheid, spelling, grammatica, werkwoorden en creativiteit. De opdrachten hebben sterren (1 t/m 3) om de moeilijkheid aan te geven.

De thema’s van LinKk sluiten aan op de thema’s in Klasse 1 van Serie 36. Net zoals de spelling- en grammatica-oefeningen. Series 36 is digitaal, LinKk is op papier. Een mooie aanvulling dus.

Gratis

De provincie Fryslân subsidieert LinKk. Je kunt LinKk daarom gratis bestellen in klassensets van 30 stuks.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..