Tsjil

Tsjil

It Frysktalige tydskrift foar groep (6), 7 en 8! 

Tsjil is in folslein Frysktalich tydskrift foar de boppebou fan it basisûnderwiis. It magazine wurdt acht kear yn it jier útjûn en befettet û.o. aktuele nijtsjes, in koart ferhaal, in gedicht, ynterviews, puzels en in strip. In moaie kâns om te brûken by  û.o. keunst en kultuer, muzyk, skiednis, geakunde en boargerskip op jim skoalle.

Mei de ynformative teksten en de byhearrende fragen, kinne de learlingen op effektive wize oan ‘e slach mei lêsbegryp. Poer geskikt foar doelmjittich taalûnderwiis, mar dan yn in Frysk jaske.

De tema’s fan Tsjil hawwe in keppeling mei de temateek fan Spoar 8 en slute oan op de nije ynteraktive programma-searje Tsjil tsjekt fan Omrop Fryslân dy’t yn septimber 2022 fan start giet.

Tsjil wurdt subsidiearre troch de Provinsje Fryslân en is fergees te bestellen yn pakketten fan 15 of 30 stiks.

Mear ynformaasje -> Tjitske van Akker

///

Het Friestalige tijdschrift voor groep (6), 7 en 8!

Tsjil is een Friestalig tijdschrift voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het magazine verschijnt acht keer per jaar. Je leest hierin onder andere actueel nieuws, een kort verhaal, een gedicht, interviews, puzzels en een strip. Je kunt Tsjil heel goed gebruiken tijdens lessen over kunst en cultuur, muziek, geschiedenis, wetenschap en burgerschap op jouw school.

Tsjil is zeer geschikt voor effectief taalonderwijs in het Fries. Met de informatieve teksten en de bijbehorende vragen gaan leerlingen namelijk aan de slag met begrijpend lezen.

De thema’s van Tsjil hebben een koppeling met de themabibliotheek van Spoar 8. Ook sluit Tsjil aan bij het nieuwe interactieve programma ‘Tsjil tsjekt’ van Omrop Fryslân. Dit programma begint in september 2022.

De provincie Fryslân subsidieert Tsjil. Je kunt het magazine daarom gratis bestellen in verpakkingen van 15 of 30 stuks.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..