Maak kennis met…

Werkzaamheden

As adviseur richtsje ik my foaral op meartaligens yn it fuortset (spesjaal) ûnderwiis en it MBÛ.  Mear as 30 jier ûnderwiisûnderfining yn ferskate rollen en funksjes yn it fuortset spesjaal ûnderwiis, it FMBÛ, it MBÛ nim ik mei yn myn rêchsek.

Ik wurkje graach tegearre mei ûnderwiisminsken dy’t nocht hawwe om der wat moais fan te meitsen. Ûndersiik is dêrby foar my in wichtich fûnemint foar feroaring, it moat sin hawwe en it moat wurkje foar learling/student, dosint en de skoalle/oplieding.

Yn it ramt fan Taalplan Frysk 2030 kom ik graach del op earder neamde skoallen as skoalstiper. Yn oerlis mei dosinten, koordinatoren, teamleiders, regisseurs en/of direksjes,   besjogge wy de mooglikheid foar learlingen/ studenten om it Frysk op de kaart te setten, Tige wichtich en in moaie kâns foar de skoalle/oplieding as it giet om maatwurk en gelikense kânsen!

///

Als adviseur richt ik me vooral op meertaligheid in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het MBO. Meer dan 30 jaar onderwijservaring in verschillende rollen en functies in het voortgezet speciaal onderwijs, het VMBO, het MBO breng ik mee.

Samenwerken doe ik erg graag. met onderwijsmensen die zin hebben er iets moois van te maken, Onderzoek is daarbij voor mij een belangrijk fundament voor kleine en grote veranderingen, het moet zin hebben en het moet werken voor leerling / student, docent en de school / opleiding.

In het kader van Taalplan Frysk 2030 kom ik graag langs op eerder genoemde scholen als schoolondersteuner. In overleg met docenten, coördinatoren, teamleiders, regisseurs en /of directies bekijken we de mogelijkheden voor leerlingen / studenten om het Fries op de kaart te zetten, Erg belangrijk en een mooie kans voor de school / opleiding als het gaat om maatwerk en gelijke kansen!

SPECIALISATIES

  • > Fries
  • > Meertaligheid
  • > Voortgezet (speciaal) onderwijs
  • > MBO
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..