tsjil-logo-wit

Abonnemint op Tsjil?

Tsjil wurdt subsidiearre troch de Provinsje Fryslân en is fia www.taalplan.frl/oanmelde fergees te bestellen yn pakketten fan 15 of 30 stiks.

It Frysktalige tydskrift foar groep (6), 7 en 8!

Tsjil is in folslein Frysktalich tydskrift foar de boppebou fan it basisûnderwiis. It magazine wurdt acht kear yn it jier útjûn en befettet û.o. koarte nijsberjochten, in koart ferhaal, in gedicht, ynterviews, puzels en in strip. In moaie kâns om Fryske teksten te brûken by  û.o. keunst en kultuer, skiednis, geakunde en boargerskip op jim skoalle.

Mei de ynformative teksten en de byhearrende fragen, kinne de learlingen op effektive wize oan ‘e slach mei lêsbegryp. Poer geskikt foar doelmjittich taalûnderwiis, mar dan yn in Frysk jaske.

De tema’s fan Tsjil hawwe in keppeling mei de temateek fan Spoar 8 en slute oan op de ynteraktive programma-searje Tsjil Tsjekt fan Omrop Fryslân dy’t te finen is op tsjil.omropfryslan.nl.

Hasto fragen, wolst in oar learlingenoantal trochjaan of kinne wy in learling of klasse fan jimme skoalle ynterviewe?
Lit is ús witte fia tsjil@cedin.nl

 

De tema’s fan 2023-2024 binne:

Septimber: wêr krijsto enerzjy fan?
Oktober/novimber: berneboekewike en leare mei in beheining
Desimber: jild, hannel en kadootsjes
Jannewaris: waarmte en ljocht
Febrewaris: ierde, moanne en romte
Maart/april: spoaren nei it ferline
Maaie: op ’e pleats
Juny/july: wetter- en simmerwille

Nijste edysje

Nûmer 3 | desimber 2023

De desimbermoanne stiet altyd yn it teken fan tradysjes. It wurdt gesellich makke yn ’e hûs, op skoalle wurdt feest fierd, der is faak mear tiid foar famylje, freonen en lekker ite en fansels hearre der kadootsjes by yn dizze tiid. En kadootsjes, dêr giet de Tsjil dizze kear oer. Net allinnich moaie doazen mei djoer guod mar oer fanalles wat dy takomme kin. Der stiet ek in tekst yn oer online shoppe, dat dogge jim thús grif ek! Fierder yn dizze Tsjil omtinken foar de nije Fryske film Bartele Bûse en fansels in oprop om jimme klasse foar 19 jannewaris op te jaan foar SjONG junior!

Dogge jim freed 15 desimber ek mei oan de foute krysttruidei? Stjoere jim ús fia tsjil@cedin.nl in foto fan jim klasse?

Nei de krystfakânsje komt der wer in nije Tsjil.

Fragen of suggestjes

Hasto fragen, suggestjes of kinne wy in learling of klasse fan jim skoalle ynterviewe? Mail dan nei tsjil@cedin.nl !

Alde Tsjil's fynst hjir

Jiergong 27

septimber 2023
oktober 2023
desimber 2023

Jiergong 26

septimber 2022
oktober 2022
novimber 2022
desimber 2022
febrewaris 2023
maart/april 2023
maaie 2023
juny 2023

Jiergong 25

juny 2022
maaie 2022
maaie - april 2022
febrewaris 2022
desimber 2022
novimber 2021
oktober 2021
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..