tsjil-logo-wit

Abonnemint op Tsjil?

Tsjil wurdt subsidiearre troch de Provinsje Fryslân en is fia www.taalplan.frl/oanmelde fergees te bestellen yn pakketten fan 15 of 30 stiks.

It Frysktalige tydskrift foar groep (6), 7 en 8!

Tsjil is in folslein Frysktalich tydskrift foar de boppebou fan it basisûnderwiis. It magazine wurdt acht kear yn it jier útjûn en befettet û.o. koarte nijsberjochten, in koart ferhaal, in gedicht, ynterviews, puzels en in strip. In moaie kâns om Fryske teksten te brûken by  û.o. keunst en kultuer, skiednis, geakunde en boargerskip op jim skoalle.

Mei de ynformative teksten en de byhearrende fragen, kinne de learlingen op effektive wize oan ‘e slach mei lêsbegryp. Poer geskikt foar doelmjittich taalûnderwiis, mar dan yn in Frysk jaske.

De tema’s fan Tsjil hawwe in keppeling mei de temateek fan Spoar 8 en slute oan op de nije ynteraktive programma-searje Tsjil Tsjekt fan Omrop Fryslân dy’t yn oktober 2022 fan start giet.

Hasto fragen, suggestjes of kinne wy in learling of klasse fan jim skoalle ynterviewe?
Mail dan nei tsjil@cedin.nl

Nijste edysje

Nûmer 7 | mei/juni 2023

Yn dizze Tsjil giet it oer natuer en lânbou yn ús provinsje. Hasto wol yn ’e gaten hoefolle iten der eins fan of út de Fryske boaiem komt? Tink mar ris oan ierappels, ferskate soarten koal, woartels, sipels, biten, apels, parren en ferskillende soarten beien. It is in wûnder hoe’t al dit lekkere iten yn in koarte tiid fan siedsje útwaakst (uitgroeit) ta griente of fruit. Somtiden hoechst der ek hielendal neat foar te dwaan want watsto as fûgelfoer of ûnkrûd beskôgest, soe ek hiel sûn foar dysels wêze kinne. Hasto bygelyks wol ris tee set fan brânnettels?

As wy oan de it Fryske lânskip tinke, tinke wy ek oan hynders, kij en skiep fansels. De ko is al hiel lang yn Fryslân sa ast sjen kinst yn it filmke fan de Fryske kanonfinsters de ko op www.11en30.nu. Ast in kear op paad bist, ferwûnderje dy dan ris oer alles wat der yn Fryslân groeit en omrint.

In soad lêswille tawinske!

Fragen of suggestjes

Hasto fragen, suggestjes of kinne wy in learling of klasse fan jim skoalle ynterviewe? Mail dan nei tsjil@cedin.nl !

Alde Tsjil's fynst hjir

Jiergong 26

septimber 2022
oktober 2022
novimber 2022
desimber 2022
febrewaris 2023
maart/april 2023
maaie 2023

Jiergong 25

juny 2022
maaie 2022
maaie - april 2022
febrewaris 2022
desimber 2022
novimber 2021
oktober 2021
augustus 2021
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..